Misja i cele fundacji

MISJA

Fundacja nasza powstała w połowie 2012 r. Rozpoczęło się od przekazania na jej rzecz części lokalu w centrum Wrocławia- na działalność statutową, a następnie od nawiązania ściślejszej współpracy ze stowarzyszeniem 'W tonacji serca' oraz z nieformalną grupą realizatorów niezależnej telewizji (NTV) Janusza Zagórskiego.
Żyjemy w czasach wielkich przemian. Niestety bycie 'zagrożonym wykluczeniem społecznym' nie dotyczy już tzw. marginesu społecznego, ale może dotyczyć każdego z nas. A to dlatego, że ten model społeczny, który obowiązywał dotąd- trzeszczy w szwach i nie sprawdza się w wielu dziedzinach, nie służy dobrze ludziom. Czy nam się to podoba, czy nie, będziemy się transformować, a dużo lepiej dla nas, jeśli będziemy to robić świadomie.

Misją Fundacji jest wspieranie wszelkich wartościowych inicjatyw oddolnych oraz integracyjne działania społeczne. A ponieważ społeczność składa się z jednostek- zaczynamy od siebie. Będziemy popierać wszystko, co wiąże się z tzw. rozwojem osobistym, z rozszerzaniem Świadomości.
Jeden obraz wart jest tysiąca słów... stąd na stronie głównej zamieszczać będziemy aktualne 'obrazy': audycje realizowane we współpracy z NTV.
Nie zabraknie też działań z innych obszarów- na czele z dźwiękiem, muzyką i KULTURĄ.
Jeśli zgadzasz się z powyższym i działasz w obszarze społecznym (lub chcesz zacząć)- zerknij do zakładki: Wsparcie

CELE FUNDACJI zawarte w jej statucie:

1. Szerzenie wiedzy na tematy związane z nauką, techniką, technologią. Integrowanie różnych dziedzin wiedzy: akademickiej i pozaakademickiej.
2. Upowszechnianie wiedzy na temat ekologii, zdrowia, w tym zdrowego stylu życia, żywienia, budownictwa ekologicznego,   naturalnych metod odzyskiwania zdrowia, pozyskiwania wolnej energii.
3. Inicjowanie i popieranie wartościowych zjawisk w kulturze, sztuce oraz edukacji artystycznej.
4. Wspieranie integracji społecznej na wszelkich płaszczyznach, w tym poprzez ukazywanie różnorodności kulturowej, społecznej i światopoglądowej, propagowanie tolerancji.
5. Działania na rzecz pogłębiania więzi człowieka z dźwiękami Natury i Kosmosu.
6. Propagowanie terapeutycznych walorów dźwięku i muzyki,
7. Inicjowanie oraz wspieranie badań naukowych nad wpływem wibracji, dźwięku oraz muzyki na zdrowie i psychikę człowieka, promowanie tej wiedzy.
8.  Pomoc w odkrywaniu potencjału twórczego ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem technik dźwiękowych, możliwości ludzkiego umysłu, szans i zagrożeń, które z tego wynikają,
9. Odkrywanie piękna i wartości starożytnych kultur oraz  innych społeczności, w tym w szczególności kultury słowiańskiej.


Fundacja osiąga swoje CELE poprzez:
1. organizowanie spotkań, zlotów, konferencji, seminariów
2. szeroko pojęte upowszechnianie wiedzy poprzez sieć internetową- w tym prowadzenie telewizji internetowej,
3. inicjowanie koncertów muzycznych i spektakli dźwiękowych,
4. prowadzenie działalności wydawniczej w tym także w formie elektronicznej oraz tworzenie, wspieranie i propagowanie publikacji
5. organizowanie pokazów, szkoleń, konkursów i innych form wspierających cele Fundacji,
6. nawiązywanie i rozwijanie współpracy z innymi podmiotami oraz osobami fizycznymi do realizacji celów, w tym wspieranie i upowszechnianie polskich i zagranicznych inicjatyw- Fundacja może zawierać umowy i porozumienia z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi,
7. organizowanie warsztatów terapeutycznych i innych form, w tym wykorzystujących muzykę, dźwięk i wibracje do pracy z ludźmi z problemami zdrowotnymi, psychicznymi i społecznymi,
8. organizowanie szkoleń, warsztatów i innych form, w tym wykorzystujących muzykę, dźwięk i wibracje do rozwijania potencjału twórczego ludzi.